Close

Eve Goodman Live at Ffwrn

Eve Goodman Live at Ffwrn

Ar Ymyl y Tir 2023 On Land’s Edge – Eve Goodman Live at Ffwrn

Eve Goodman has a captivating stage presence, and the quiet charisma of someone who has been sharing her soul with a live audience her entire adult life. “I love performing for people, but for me the magic happens when my audience are invited to come a little closer, to co-create something with me. This happens in a live setting when people open their hearts as well as their ears. I want my music to sound beautiful, but most of all I want it to feel beautiful for people. My wish is that people feel seen, in their joy and their pain, in the lyrics I write and the notes that sing.”

Goodman’s voice is indeed exquisite in its beauty and clarity, and beneath this is a quiet vulnerability and strength. Her songs traverse the seas and the lands around us, singing of her beloved homeland in North Wales and the natural world, while also exploring the depths of our inner landscapes too. Her songs reveal with honesty stories of grief and loss, and journey towards finding faith and joy again.

With a her voice, her guitar and a whole lot of truth, Eve Goodman will take you on a journey back to your own heart, by weaving her personal musings and experiences into the universal tapestry of our collective, wild and wonderful human life.

Eve Goodman Yn fyw yn y Ffwrn

Mae gan Eve Goodman bresenoldeb llwyfan hudolus, a charisma tawel rhywun sydd wedi bod yn rhannu ei henaid â chynulleidfa fyw gydol ei hoes fel oedolyn.

“Rydw i wrth fy modd yn perfformio i bobl, ond i mi mae’r hud yn digwydd pan fydd fy nghynulleidfa’n cael gwahoddiad i ddod ychydig yn nes, i gyd-greu rhywbeth gyda mi. Mae hyn yn digwydd mewn lleoliad byw pan fydd pobl yn agor eu calonnau yn ogystal â’u clustiau.

Rydw i eisiau i fy ngherddoriaeth swnio’n hyfryd, ond yn bennaf oll rydw i eisiau iddo deimlo’n brydferth i bobl. Fy nymuniad yw bod pobl yn teimlo eu bod yn cael eu gweld, yn eu llawenydd a’u poen, yn y geiriau rwy’n eu hysgrifennu a’r nodau sy’n canu.”

Mae llais Goodman yn goethog yn ei harddwch a’i eglurder, ac o dan hyn mae bregusrwydd a chryfder tawel. Mae ei chaneuon yn croesi’r moroedd a’r tiroedd o’n cwmpas, yn canu am ei mamwlad annwyl yng Ngogledd Cymru a’r byd naturiol, tra hefyd yn archwilio dyfnderoedd ein tirweddau mewnol hefyd.

Mae ei chaneuon yn datgelu gyda gonestrwydd, straeon o alar a cholled, ac yn siwrnai tuag at ddarganfod ffydd a llawenydd eto. Gyda’i llais, ei gitâr a llawer o wirionedd, bydd Eve Goodman yn mynd â chi ar daith yn ôl at eich calon eich hun, trwy blethu ei syniadau personol a’i phrofiadau i mewn i dapestri cyffredinol ein bywyd dynol cyfunol, gwyllt a rhyfeddol.