Close

ABIGAIL’S AUDITIONS

Abigail’s Auditions

This is the third year of Abigail’s Arts Award, established through the generosity of the Goswell family in memory of their daughter and sister. 

The scheme offers bursaries for young artists, musicians and other performers in Pembrokeshire to help them in their chosen careers. Each year, two young people aged 16-25 are selected from all the applicants – and this year we are doing it in public

The shortlisted applicants are being invited to perform their work on stage at Theatr Gwaun before the judging panel and a live audience. There will also be performers from previous winners. So come and see what talent is coming up in the county!

Clyweliadau Abigail

Dyma drydedd flwyddyn Gwobr Celfyddydau Abigail, a sefydlwyd trwy haelioni teulu Goswell er cof am eu merch a’u chwaer.

Mae’r cynllun yn cynnig bwrsariaethau i artistiaid ifanc, cerddorion a pherfformwyr eraill yn Sir Benfro i’w helpu yn eu dewis yrfaoedd. Bob blwyddyn, mae dau berson ifanc 16-25 oed yn cael eu dewis o blith yr holl ymgeiswyr – ac eleni rydym yn ei wneud yn gyhoeddus!

Mae’r ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael eu gwahodd i berfformio eu gwaith ar lwyfan Theatr Gwaun gerbron y panel beirniadu a chynulleidfa fyw. Bydd perfformwyr o enillwyr blaenorol hefyd. Felly dewch i weld pa dalent sydd ar y gweill yn y sir!