Close

Ancient Connections / Ceangal Ársa / Cysylltiadau Hynafol

A fantastic opportunity for an artist to design and create an ambitious mural for Theatr Gwaun, Fishguard!

Pembrokeshire County Council (PCC) invite submissions from experienced artists to design and deliver a dynamic and high quality mural on the side wall of Theatr Gwaun, Fishguard, Pembrokeshire as part of the Ancient Connections cross-border arts, heritage and tourism project linking North Wexford with North Pembrokeshire. The mural should tell a story, or several interlinked stories that encourage local people to feel more invested in their hometown and generate intrigue and a desire to know more in visitors. Alongside the main mural, smaller additional outdoor visual interventions are welcomed in the vicinity of Goodwick and the Ferry terminal that visually and conceptually link to the main mural and would encourage visitors to join the dots of the stories being told. The commission is valued at €13,500 (approx. £11,800 ) to include time and materials for community consultation, artist’s fees, mural materials, travel, accommodation and any other costs. Planning consent will be managed by PCC. Key to the success of the project will be community ownership of the murals produced. The successful artist will be expected to carry out meaningful engagement before finalising designs.

Deadline: Thursday March 11th 5 pm.
Email ruth.jones@pembrokeshire.gov.uk for application form and full brief and any other queries.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cyfle gwych i artist ddylunio a chreu murlun uchelgeisiol i Theatr Gwaun yn Abergwaun!

Gwahoddir ceisiadau gan Gyngor Sir Penfro oddi wrth artistiaid profiadol i ddylunio a chyflenwi murlun dynamig o ansawdd uchel ar fur ochr Theatr Gwaun yn Abergwaun, Sir Benfro, fel rhan o brosiect trawsffiniol Cysylltiadau Hynafol, ar gyfer y celfyddydau, treftadaeth a thwristiaeth, sy’n cysylltu rhannau gogleddol Swydd Wexford â gogledd Sir Benfro. Dylai’r murlun adrodd stori, neu nifer o straeon cydgysylltiedig, sy’n annog pobl leol i’w teimlo bod mwy o fuddsoddiad ganddynt yn eu tref enedigol, ac yn creu dirgelwch a chwilfrydedd i ddysgu mwy ymhlith ymwelwyr. Ochr yn ochr â’r prif furlun, croesawir ymyriadau gweledol ychwanegol yn yr awyr agored yng nghyffiniau Wdig a’r derfynfa fferïau sydd â chysylltiad gweledol a chysyniadol â’r prif furlun ac a fyddai’n annog ymwelwyr i ddilyn trywydd y storïau sy’n cael eu hadrodd. Rhoddir gwerth ar y comisiwn o €13,500 (oddeutu £11,800), gan gynnwys amser a deunyddiau ar gyfer ymgynghoriad cymunedol, ffioedd yr artist, deunyddiau ar gyfer y murlun, costau teithio a llety, ac unrhyw gostau eraill. Rheolir y caniatâd cynllunio gan Gyngor Sir Penfro. Bydd perchenogaeth gymunedol o’r murluniau a greuir yn allweddol i lwyddiant y prosiect. Bydd disgwyl i’r artist llwyddiannus gynnal ymgysylltiad ystyrlon cyn cyflwyno dyluniadau terfynol.

Dyddiad cau: Dydd Iau 11 Mawrth am 5pm.
E-bostiwch ruth.jones@pembrokeshire.gov.uk am y ffurflen gais a’r briff llawn ac ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill.